Skip to content

Säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Lapuan Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Lapua.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Lapuan kaupungin alue.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN: 68126 (jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Etelä-Pohjanmaan reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tehtävänä on:

  • toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta ja edistävää toimintaa tukien
  • kohottaa ja ylläpitää mannpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
  • ylläpitää ja kehittää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
  • järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädökdiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistykseen voi päästä kannatusjäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa.

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Elossa olevien kunniajäsenten määrä saa olla enintään kuusi (6).

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa
yhdistyksestä.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

Hallitus ja sen tehtävät

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen kokouksessa, puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja halutessaan myös toisen varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10§

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

Kokoukset
11§

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana.

12§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

13§

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostilla yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä taikka yhdistyksen nettisivuilla tai muulla sähköisellä alustalla tai viestintävälineellä. Yhdistyksen varsinaisesta kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

14§

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii henkilövalintojen ollessa kyseessä, toimitetaan vaali suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15§

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja
pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan
tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle yksi varahenkilö. Mikäli yhdistykselle
on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle yksi varahenkilö.
10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä
rajoissa.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen
puheenjohtajaksi.
12. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 13. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
14. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
15. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus tai toiminnantarkastus
16§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Tarkastusta varten on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
17§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen
18§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (¾) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.

19§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (¾) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella kolmen neljäsosan (¾) ääntenenemmistöllä.

20§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

21§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.